gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Изх. №3031/19.08.2014г.

Община Любимец на основание чл. 124б, ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Заповед  №РД-09-434/08.07.2014г. на Кмета на Община Любимец се разрешава изработване на проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на ПИ №2173, УПИ I – за магазин в кв. 119 по плана на гр. Любимец, Община Любимец, като се отреди – „за комплексно обществено обслужване”.


Инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ