gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

                                   

IMG 3647Общинска администрация извършва административни услуги при спазване на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството на тези услуги и спазва изискванията за качественото и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Административните звена в общинска администрация са обособени в обща и специализирана администрация. Обща администрация е организирана в дирекция "Финанси, административно обслужване и управление на собствеността. В дирекцията е обособен отдел "Финансово-счетоводни дейности и управление на дейността "Специализираната администрация е организирана в дирекция "Управление на територията, строителството и строителен контрол, общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности".

    Структурните звена на общинска администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие развитие на инфраструктурата и подпомагане дейността на общината.