gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Постоянна комисия по “Икономика, бюджет и финанси, местни данъци и такси, устройство на територията и благоустрояване, и нормативни актове”:

Председател: Мария Димитрова Кирякова

       Членове:  Георги Ангелов Тананов

                         Владимир Николов Бамбалов

                         Петя Атанасова Христозова

                         Таня Георгиева Видева

 

Постоянна комисия по “ Земеделие, гори и води, опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общинско значение и развитие на селата в общината ” :

 

 

Председател: Ангел Здравков Колев

       Членове:  Георги Ангелов Тананов

                          Елена Георгиева Терзиева

                          Петър Христов Димитров

                          Таня Георгиева Видева

Постоянна комисия по “ Образование, култура, здравеопазване, социална дейност и защита на детето”:

Председател: Петър Христов Димитров

       Членове:  Величка Атанасова Дойчева

                         Таня Георгиева Видева

                         Мария Димитрова Кирякова

                         Мария Йорданова Белчева

 

Постоянна комисия по “Международно сътрудничество, структурни фондове, младежта и спорта и етническа интеграция”:

Председател: Мария Йорданова Белчева

       Членове:  Величка Атанасова Дойчева

                         Мария Димитрова Кирякова

                         Ангел Петров Петков

                         Георги Ангелов Тананов

 

Постоянна комисия по “ Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество “:

Председател: Владимир Николов Бамбалов

       Членове:  Валя Златкова Бозалиева

                          Петя Атанасова Христозова

                          Ангел Здравков Колев

                          Елена Георгиева Терзиева