gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

БРОЙ

На територията на община Любимец живеят 10 706души /към 21.07.2009 год./, като това представлява 3.96 % от населението на областта. Населението в общината към 31.12.1997 год. е било 10 706 души, а към 31.12.1998 год. – 11758 души. Към настоящия момент 72 % от населението на общината живее в общинския център – гр. Любимец. Съотношението между градското и селското население оказва съществено влияние върху развитието на региона и икономическия му потенциал. Само две са по- големите села в общината /с население над 500 души/ - с. Лозен и с. Малко Градище.

 

Населено място

Всичко

Мъже

Жени

под 7

год.

7-13 год.

14-17 год.

18-59г жени

18-62г мъже

Над 60 жени

Над 63 мъже

с. Белица

370

182

188

5

11

8

65

90

109

82

с. Васково

97

42

55

8

3

9

23

24

19

11

с. Вълче поле

358

193

165

31

32

14

56

90

71

64

с. Г. Добрево

290

139

151

29

29

9

51

56

67

49

с. Дъбовец

40

20

20

3

3

0

3

7

14

10

с. Йерусалимово

154

75

79

11

6

1

23

37

48

28

с. Лозен

458

220

238

12

11

14

66

119

152

84

гр. Любимец

8039

3994

4045

602

600

382

2294

2533

981

647

с. Малко Градище

591

268

323

26

33

17

95

124

192

104

с. Оряхово

309

140

169

9

16

7

41

57

108

71

ОБЩО

10706

5273

5433

736

744

461

2717

3137

1761

1150

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Средната гъстота на населението в общината е 34.43 д/кв.км., при средна гъстота на населението за областта от 54.08 д/кв.км. Половото съотношение жени на 1000 мъже не показва различия в териториален план и е малко под средното за областта – 5760 мъже към 5914 жени.

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Равнището на безработица за община Любимец през последните години се е движело както следва: 1995 г. – 12.8 % от активното население в общината; 1996 г. – 17.0 %; 1997 г. – 21.17 %; 1998 г. – 18.78 %; 1999 г. – 20.41 %; 2001 – 13.59 %. Равнището на безработица в общината отбелязания връх през 1997 год. намалява малко през 1998 год. и отново се повишава през 1999 год. Тези колебания и промени в равнището на безработицата за последните години са тясно свързани с провеждащите се в страната структурни реформи, приватизационни процеси, условията и ограниченията на Валутния борд и типичните сезонни колебания. Усъвършенствуването на механизмите на стоковия и финансов пазар оказаха позитивно въздействие върху трудовия пазар в общината, но не промениха трайното несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила