gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Изх. №4085/26.08.2014г.


Община Любимец на основание чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Заповед  №РД-09-434/08.07.2014г. на Кмета на Община Любимец е изработен проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на ПИ №2173, УПИ I – за магазин в кв. 119 по плана на гр. Любимец, Община Любимец, като се отреди – „за комплексно обществено обслужване”.
Проектът и съпътстващата го документация се съхранява в дирекция „УТ ОС МДТ СХД”, отдел „Управление на територията”, площад "Трети март" №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП–ПЗ до Общинска Администрация Любимец.
Инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ