gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
Изх. №3517/19.08.2014г.

Община Любимец на основание чл. 124б, ал.2 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Заповед  №РД-09-538/12.08.2014г. на Кмета на Община Любимец се разрешава изработване на проект на Подробен Устройствен План – План за Застрояване /ПУП–ПЗ/ на УПИ VIII-1615, УПИ VI-1616, УПИ XVI-1617 кв. 107а по плана на гр. Любимец, Община Любимец – „за свързано допълващо застрояване”.
 

Инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ