gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен Устройствен План - План за Застрояване /ПУП - ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ №000322, ЕКАТТЕ 03544, местност „ДОЛНИТЕ ЛОЗЯ” в землището на с. Белица, Община Любимец. 
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска администрация Любимец, стая №9 /Отдел УТ към дирекция "УТ ОС МДТ СХД", Площад "Трети март", №1/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.