gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ОБЯВА – Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект:  „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра", финансиран по проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.открита с Решение № РД-09-631/19.09.2013 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0014.

 

 

ДО

Всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект:  „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра"

 

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет  Строителен надзор на обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект:  „Горски път на територията на община Любимец с обща дължина 4388 метра", финансиран по проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Любимец”, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.открита с Решение № РД-09-631/19.09.2013 г. и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0014. ще се извърши на 08.11.2013 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТОССХД и председател на Комисията