gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

ОБЯВА – Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“, открита с Решение № РД-09-446/18.07.2013 г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0009 от дата 18.07.2013 г. 

 

 

 

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“, открита с Решение № РД-09-446/18.07.2013 г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0009 от дата 18.07.2013 г.

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в община Любимец“ по договор №26/321/01158 от 19.11.2012 г., Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., открита с Решение № РД-09-446/18.07.2013 г. на Кмета на Община Любимец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00604-2013-0009 от дата 18.07.2013 г. ще се извърши на 07.11.2013 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

 При отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ

Директор дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията