gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

 

       Община Любимец, обл. Хасково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че:

 

        Със Заповед № РД-02-14-984/14.10.2013 г. на Министъра на регионалното развитие се разрешава изработване на изменение на действащия подробен устройствен план - парцеларен план за обект "Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска граница/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. Фаза 2 Участък ,,Първомай-Свиленград-турска/ гръцка граница км 210+685 -км 315+700", одобрен със Заповед № РД-02-14-382/26.06.2006г. на Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството, за реконструкция на следните съществуващи въздушни електропроводна линия 20kV :

- ВЛ 20 kV ,,Вапцаров ", пресичане с жп линията на км 288+138,

- ВЛ 20 kV ,, Шейновец " - на км 288+138,

- ВЛ 20 kV ,, Ново село " - на км 288+199,

- ВЛ 20 kV ,, Ново село " - на км 290+216,

- ВЛ 20 kV  - на км 290+092,

- ВЛ 20 kV ,,Телчарник " - на км 291+510

и реконструкция на следните съществуващи ВЛ 110kV:

- ВЛ 110 kV ,,Вишеград", пресичане с жп линията на км 288+330,

- ВЛ 110 kV ,, Цимбала " - на км 290+444,

- ВЛ 110 kV ,, Цимбала " - на км 288+362,

- ВЛ 110 kV ,, Свилена " - на км 288+419,

- ВЛ 110 kV ,, Свилена - Граничар " - на км 290+838 ,

 

 

Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ