gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

До всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект: Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”


 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителен надзор на обект: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ и гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Строителен надзор на обект:„Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Малко градище, община Любимец” ще се извърши на 15.10.2013 г. от 15:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

инж. ТОДОР МИЛЕВ

Директор дирекция УТ, ОС  и СХД и председател на Комисията

 

Изготвил: инж. Филка Джогова – гл.спец. ОП и ИД