gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

До

 

Всички участници в   открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

 

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ”ще се извърши на 15.10.2013 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съветгр.Любимец, пл. „Трети март”, бивша сграда на АПК, гр. Любимец.

При отваряне на ценовите оферти право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

 

С уважение,

Илия Илиев

Директор Дирекция „Обща администрация” и председател на Комисията