gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

С  Публична покана от 25.06.2014 г. по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален код 9031153, бе обявена обществена поръчка за услуга с предмет: Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013”

Бяха получени 2 оферти от участници.

Класирането на кандидатите е по критерий “най-ниска  обща цена за извършване на доставката”.

Избраният изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: Доставка на административно оборудване по проект № B3.11.02/31.12.2013 “Съвместни стратегии за редуциране на разходите за дейностите в селските райони”  финансиран по Оперативна програма ЕТС Гърция-България 2007-2013” е „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София.

Стойността на поръчката е в размер на 22 119.01 лева без ДДС.

Пълният текст на протокола утвърден от Кмета на Община Любимец може да прегледате тук