gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение по чл.32 от ДОПК №75/16.11.2021г.

ДО:

ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

       За връчване на АУВД №571-1/23.03.2021г.

 

     Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14- дневен срок от поставяне на настоящото

съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ Община Любимец на адрес: площад „Трети март“ при Диана Янакиева – мл.експерт „Местни Данъци и Такси“ за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №571-1/23.03.2021г.

     В случай, че не се явите в указания срок, съответният документ/Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №571-1/23.03.2021г. и съобщението/ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл.32, ал.6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 16.11.2021г. – 30.11.2021г.

Публикувано на: вторник, 16.11.2021г.

Валидно до: вторник, 30.11.2021г.

Изготвил: мл.експерт „МДТ“ Диана Янакиева