gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Съобщение по чл.32 от ДОПК №74/22.03.2021г.

ДО:

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

        За връчване на АУВД №894-1/15.01.2021г.

     Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14- дневен срок от поставяне на настоящото

 

съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ Община Любимец на адрес: площад „Трети март“ при Диана Янакиева – мл.експерт „Местни Данъци и Такси“ за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №894-1/15.01.2021г.

     В случай, че не се явите в указания срок, съответният документ/Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ №894-1/15.01.2021г. и съобщението/ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл.32, ал.6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 22.03.2021г. – 05.04.2021г.

Публикувано на: понеделник, 22.03.2021г.

Валидно до: понеделник, 05.04.2021г.

 

 
Изготвил: мл.експерт „МДТ“ Диана Янакиева