gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

                      gerb                        

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

УТВЪРДИЛ                                             

СЕКРЕТАР: .../П/.....                                                     

ХРИСТО ХРИСТОЗОВ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

2015 г.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Хартата на клиента на община Любимец залага съвременни и по-високи стандарти за качествено административно обслужване, което е водещ принцип в нашата дейност.

Мисията на общинската администрация е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Наша основна цел е изграждането на модерна администрация, основана на принципите на ефективност, прозрачност и отчетност, в полза на хората, която да улеснява тяхната дейност, да направи комуникацията и отношението между отделния гражданин и общинското управление действително работещи и адекватни на съвременните европейски изисквания и Вашите високи очаквания.

Хартата на клиента определя:

Общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване.

Начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите.

Правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

Начините, по които Вие, потребителите на административни услуги можете да изразите своята неудовлетвореност от предоставяните Ви административни услуги.

Възможностите за Вашето активно участие чрез мнения, препоръки и предложения за усъвършенстване на административното обслужване.

Вашето съдействие, посредством каналите за обратна връзка с потребителите на административни услуги, ще ни помогне заедно да намерим верния път в процеса на усъвършенстване на административното обслужване.

Тази Харта не е нормативен документ, но е документ, с който служителите от общинска администрация Любимец се задължаваме да изпълним поетите към Вас ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството в съвместната ни работа – ползотворно. Нейното предназначение е да помогнем на Вас – потребителите на услуги, какво можете да очаквате от нашата администрация, как можете да го получите, какви са Вашите права на клиенти и как можете да ги защитите. Проучвайки Вашите мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административното обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите Ви.

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общински съвет Любимец .

Общинска администрация Любимец поема ангажимента Хартата на клиента да бъде реално действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.

ІІ.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

При осъществяване на своята дейност, общинска администрация Любимец се ръководи от принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост, обективност и безпристрастност, установени в Закона за администрацията и в Административно процесуалния кодекс, както и гарантиране на:

 1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. любезно и отзивчиво отношение;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 5. надеждна обратна връзка;
 6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 7. качество на предоставяните услуги;
 8. възможност за предоставяне на комплексни административни услуги.

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Следвайки посочените по-горе принципи, ние сме си поставили следните цели:

 • да модернизираме административното обслужване с цел насърчаване на потреблението на административните услуги и подобряване на качеството им;
 • да организираме и насърчаваме въвеждането на различни канали за достъп до услугите в администрацията;
 • по достъпен начин да осигуряваме пълна и точна информация за това от къде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • да организираме комплексно административно обслужване при предоставяне на административните услуги;
 • да изградим ефективна система за привличане на обществеността за участие в местното самоуправление;
 • да осигурим участието на потребителите на административни услуги посредством механизма на „обратна връзка“ – мнения, препоръки, оплаквания и т.н. в процеса на разработване и вземане на решения;
 • да изградим ефективна и ефикасна организация, чрез създаване на ясни и прозрачни процедури и правила;
 • да повишим качеството на административното обслужване в община Любимец.

ІV. СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Стандартите за административно обслужване са ангажиментите, които ние служителите в община Любимец поемаме и се задължаваме да съблюдаваме и изпълняваме в ежедневната си работа с Вас – потребителите на административни услуги.

За постигането на целите на административното обслужване, определени с настоящата Харта, се задължаваме да спазваме следните стандарти:

 1. ОТКРИТОСТ И ДОСТЪПНОСТ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ.

Общинска администрация Любимец се ангажира да представя на всички потребители на административни услуги ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна, достъпна за хора с увреждания информация.

 1. Откритост и достъпност
 • Предоставяните от нас административни услуги и стандарти за административно обслужване са подробно описани:

-           на интернет страницата на общината  -  http://www.lyubimets.org;

-        в специални бланки и стандарти, които всеки един от Вас може да намери в Центъра за информация и услуги на граждани. Стандартите включват пълното наименование на услугата, необходимите документи, дължимата такса /при наличие на такава/ и сроковете за извършване на дейността;

-       на информационни системи за бюро, поставени пред Центъра за информация и услуги на граждани. Там може да намерите попълнени примерни формуляри, както и стандартите за административно обслужване, които включват наименованието на услугата, необходимите документи, дължимата такса /при наличие на такава/ и сроковете за извършване на услугата;

-          на информационния киоск в Центъра за информация и услуги на граждани;

-         вие може да направите справка за дължимите от Вас местни данъци и такси, като предварително получите Персонален идентификационен код от отдел „Местни данъци и такси“.

-       на интернет страницата на община Любимец - http://www.lyubimets.org ще намерите информация за структурата на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, анкета за нивото и качеството на административното обслужване, актуални новини, обяви.

-         подаването на сигнали и предложения до администрацията може да подавате в Центъра за информация и услуги на граждани.

-         на електронната поща на общината на адрес: oba@lyubimets.org , Вие имате възможност да задавате въпроси и отправяте препоръки. Писмата от тази поща се проверяват ежедневно от главен специалист „Канцелария на Кмета“. Въпросите, отзивите и препоръките се предават на Кмета на общината и се пренасочват към отговорните лица за отговор;

-         Записване за приемен ден на Кмета на общината става при оперативни дежурни - партер ОбА;

-         Изготвените и периодично актуализирани анкетни карти се разпространяват на хартиен носител и същите може да намерите и попълните в Центъра за информация и услуги на граждани.

 • Улеснили сме достъпа до услуги за Вас, клиенти в неравностойно положение, като:

-           Центъра за информация и услуги на граждани се намира на приземен етаж и е достъпен за хора с увреждания;

 • На телефоните на община Любимец може да подавате Вашите сигнали, жалби и предложения: 03751/89 12; 03751/89 19
 1. Информираност

Желаната от Вас информация или консултация можете да получите по следния начин:

 1. На място в Центъра за информация и услуги на граждани, находящ се на адрес: град Любимец, пл. „Трети март“ № 3, всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч. без прекъсване. Центъра за информация и услуги на граждани осигурява информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани от администрацията на община Любимец. Осигурява и информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани отдел „Местни данъци и такси“. Там може да получите информация за дължимите от Вас местни данъци и такси, както и да ги заплатите.
 2. Информация и възможност за връзка със служителите от общинска администрация Любимец може да бъде получена:

-           на телефон 03751/ 89 12 – Централа на община Любимец;

-           отдел „Административно обслужване“ – 03751/ 89 27; 03751/89 08;

-           отдел „Местни данъци и такси“ – 03751/ 89 18; 89 29; 89 30.

 1. За Ваше улеснение пред сградата на Центъра за информация и услуги на граждани са поставени Информационни табла, на които е изложена най-важната и актуална информация.  
 2. Във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги, Вие имате възможност да изберете начина, по който искате да бъде извършена и доставена административната услуга.

Когато искането се отнася за комплексно административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган, който участва в него. Административният орган, пред който е подадено искането, образува производството. Взаимодействието с другите административни органи се осъществява по реда на наредбата по чл. 5а, ал. 1 от Закона за администрацията.

 1. Канали за достъп до административните услуги и взаимодействие с потребителите на услуги
 • Вие можете да подадете заявление за желаната от Вас услуга по следния начин:

-         на място, лично или чрез упълномощен представител в Центъра за информация и услуги на граждани, чрез подаване на писмено заявление. Образци на заявления/искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в Центъра за информация и услуги на граждани, находящ се на пл. „Трети март“ № 3. В интернет страницата на общината са публикувани всички заявления/искания, които може да изтеглите и попълните предварително.

-          по електронен път, на e-mail: oba@lyubimets.org . Тук може да подадете Вашето искане, като то бъде подписано или с универсален електронен подпис или с персонален иденфикационен код. Персоналния идентификационен код може да получите по следния начин: Необходимо е първоначално еднократно писмено да заявите своето желание за получаване на ПИК – код за потвърждение на Вашата самоличност, на място в Центъра за информация и услуги на граждани на общината, при което ще получите персонален идентификационен код, с който при всяко следващо заявяване на административна услуга, ще можете да се идентифицирате по телефон, интернет и да получите документа по заявения от Вас начин.

-         устно, като Вашето искане ще бъде прието от служител на Центъра за информация и услуги на граждани, който писмено ще отбележи внасянето му. Исканията, внесени устно, се отразяват с протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, след което се регистрират по общия ред, съгласно чл. 29, ал.5 от АПК, Вътрешните правила за работа с деловодната система „Архимед“ и Вътрешни правила за работа с деловодната система в община Любимец;

-         чрез лицензиран пощенски оператор;

-         по факс: 03751/ 83 78;

-         по електронна поща: oba@lyubimets.org      

-        при заявено от Вас желание, потвърдено в писмен вид, можете да получите информация за извършената услуга и по електронна поща на представения от Вас e-mail.

 • Община Любимец приема устни и писмени искания в рамките на работното си време. Датата на започване на производство по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в община Любимец. За исканията подадени по електронната поща, факс или по друг технически възможен начин извън работно време, датата на започване на производството по извършване на административната услуга започват да се броят от следващия работен ден.
 • Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали изхожда от посочения в него гражданин или организация, общинска администрация Любимец ще изиска неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява.
 • Община Любимец изпълнява административните услуги в нормативно определените срокове в Наредбата за административното обслужване, АПК, с възможност за осигуряване на „обикновени“, „бързи“ и „експресни“ услуги (на някои услуги), посочени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.
 • Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.

Документът, издаден от общинската администрация в резултат от заявената от Вас услуга можете да получите по следните начини:

-        на гише в Центъра за информация и услуги на граждани. Тук се получават и заявените услуги, заявени с универсален електронен подпис;

-       получаването на заявената по електронен път административна услуга, подписана с персонален идентификационен код може да получите по заявения от Вас начин, различен от получаването й на гише;

-        чрез лицензиран пощенски оператор или при заявено от Ваша страна искане – с куриер с наложен платеж.

 1. ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

За да удовлетвори високите изисквания на гражданите, като потребители на качествени административни услуги, ръководството на община Любимец декларира, че се ангажира с:

 • подобряване на административното обслужване;
 • повишаване квалификацията на своите служители;
 • с изпълнение на посочените стандарти.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване.

Удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в община Любимец се измерва непрекъснато и се отчита два пъти годишно. Резултатите от анализа на Вашето мнение ще се обобщават и публикуват в интернет страницата на община Любимец.

За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

Ангажираме се, да изпълняваме поетите задължения в процеса на предоставяне на административни услуги и спазване на стандартите за обслужване.

 1. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В отговор на Вашите очаквания към нас за:

 • Професионална, отговорна, ориентирана към гражданите администрация с висок обществен престиж.
 • Партньорство и гражданско участие при разработването на достъпни, прозрачни и облекчени процедури и правила в сферата на административното обслужване.
 • Бърз и ефективен достъп до услуги.
 • Отзивчиво и коректно отношение към Вас като потребители на административната услуга.
 • Намаляване на разходите на средства и време, необходими за получаване на административни услуги.

служителите на общинска администрация Любимец се ангажират да предоставят законосъобразно, вежливо, отговорно и качествено административно обслужване, при равен достъп до услугите на всеки гражданин, независимо от неговото социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения.

Ние Ви обслужваме в условията на пълна конфеденциалност, като гарантираме защита на личните Ви данни при спазване на Закона за защита на личните данни.

При извършване на административното обслужване работим:

 • Професионално – при разглеждане на Вашите заявления, искания, жалби за извършване на административни услуги, установяваме, изясняваме и преценяваме всички факти и обстоятелства, които са от значение за изготвяне на съответния документ.
 • Компетентно- при спазване на нормативната уребда.
 • Позитивно – насърчаваме диалога в общуването.
 • Отговорно – спазвайки поетите ангажименти.

Ангажираме се:

 • Да постигаме високо качество на предоставяните услуги, като намалим времето за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.
 • Да осигурим прозрачност, отзивчивост и възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.
 • Да намалим възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.
 • Да Ви предоставяме необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация.
 • Да работим съвместно с други административни органи, предоставящи услуги, за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги, съобразени с Вашите изисквания.

Очакваме от Вас:

 • Коректно отношение и уважение към нашите служители.
 • Да ни предоставяте пълна и точна информация в необходимия срок, като така ще ни подпомогнете за своевременното извършване на желаната от Вас услуга.
 • Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите клиенти.
 • Да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация.
 • Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.
 1. ДОСТЪПЕН ОТГОВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО АНОНСИРАНИ СРОКОВЕ
 1. Сроковете за предоставяните от нас административни услуги са описани във формулярите за услуги в интернет страницата на общината, в брошурите, които всеки един от Вас може да намери в Центъра за информация и услуги на граждани, както и в заявленията и стандартите за административни услуги, поставени на информационните табла за бюро, пред Центъра за информация и услуги на граждани.
 2. По искане за издаване на индивидуален административен акт – срокът е съгласно чл. 57 от АПК.
 3. Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване, се извършва при възможност веднага, но не по-късно от 7 работни дни.

Срокът за отговор на запитвания, постъпили чрез лицензиран пощенски оператор или електронната поща, е до 7 дни.

Когато е необходима проверка на място или становище от друг административен орган – до 14 дни.

По искане за извършване на административна услуга, която не е свързана с издаване на индивидуален административен акт – до 30 дни.

 1. При искане за достъп до обществена информация – съгласно Закона за достъп до обществена информация – 14 дни от регистрирането й. Исканата информация се предоставя с решение.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация задължително следва да се посочи:

-   До каква част от исканата информация се предоставя за достъп? Законът дава възможност за частичен достъп до информация. Това означава, че ако заявителят иска документ, съдържащ както данни, представляващи изрично защитена от закон тайна, така и данни, които не са секретни, да може да се предостави документа, като предварително се зачеркнат секретните му части.

-    В какъв период от време се предоставя достъп до информацията? Задължително трябва да се осигури минимум 30 дни, в които търсената информация да е на разположение на заявителя. В решението за предоставяне на информация трябва да бъдат посочени както  началната, така и крайната дата на предоставения достъп.

-    Къде се предоставя достъп до информацията?

 1. Специфични срокове – посочени изрично в специален закон.
 2. Непроизнасянето в срок по искане за издаване на административен акт или за извършване на административна услуга, се смята за мълчалив отказ същите да бъдат извършени. Мълчаливият, както и изричният отказ за извършване на административна услуга може да се обжалва от Вас пред Административния съд.
 3. Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани страни и организации. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се удостоверява с подпис на извършилото го лице, или чрез отделно съобщение на посочения от Вас адрес или друг начин за обратна връзка.
 4. Предложенията и сигналите, които не са от компетентността на кмета на общината, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им до съответните компетентни органи, с изключение на случаите в които се установи, че проблемът вече е поставен и пред тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
 5. Решение по предложение или сигнал на гражданите и организациите се взема най – късно 2 месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. При сложни въпроси, срокът за вземане на решение по направено предложение може да се удължи до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Когато особено важни причини налагат, срокът за вземане на решение по даден сигнал може да бъде продължен, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Решенията по направените предложения и подадените сигнали не подлежат на обжалване.

Решението по даден сигнал се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде продължен, но с не повече от два месеца, за което се уведомява подателят.

Ние се ангажираме:

 • да Ви предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас;
 • да осъществим исканата административна услуга в законно определените срокове;
 • да Ви уведомяваме, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок, в който ще получите отговор.
 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОХВАЛИ

Потребителите на административни услуги, предоставяни от общинска администрация Любимец, имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали, относно качеството на административното обслужване или конкретен служител, по следните начини:

 • в Центъра за информация и услуги на граждани на общината на адрес град Любимец, пл. „Трети март“ № 3 или по пощата на същия адрес;
 • на e-mail адрес: oba@lyubimets.org ;
 • на телефон 03751/ 89 12 в работни дни от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. Тук може да подадете Вашия сигнал, оплакване жалба, предложение или похвала, относно качеството на административното обслужване;

По всички подадени жалби, оплаквания и сигнали, нашата администрация се произнася в законово регламентираните срокове.

На разглеждане подлежат само писмени жалби и сигнали с посочен подател. За резултатите от извършената проверка, установените обстоятелства и предприетите действия, подателят на жалбата писмено се уведомява.

При оплаквания относно незаконни или пораждащи съмнения за корупция действия и бездействия на служители, моля да ни информирате чрез писмо до Кмета на община Любимец; по телефон или чрез електронната поща. След извършване на необходимата проверка ще Ви уведомим възможно най-бързо на оставения от Вас адрес и телефон.

 1. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване в Центъра за информация и услуги на граждани при община Любимец. Заявлението се разглежда от нашата администрация в 14 дневен срок. Срокът за разглеждане на заявленията може да бъде удължен, когато:

 1. Исканата информация е значителна по обем и е необходимо повече време за нейното събиране и подготвяне. Удължаването на срока не може да бъде повече от 10 дни /или общо 24 дни от подаването на заявлението/.
 2. Исканата информация засяга интересите на трето лице и е необходимо изрично неговото писмено съгласие за предоставянето й. Удължаването на този срок не може да е повече от 14 дни / или общо 28 дни от подаване на заявлението/. В случаите, когато третото лице също представлява задължен по ЗДОИ субект не е необходимо да се изпраща подобно писмо. В тези случаи следва направо да бъде предоставена исканата информация. В случаите, когато е необходимо да се уведоми трето лице, писмото, с което се иска съгласие следва да се изпрати в 7 дневен срок от регистриране на заявлението за достър до информация.
 3. Колко дълго да се чака отговор от третото лице?

-  Отговор от третото лице можем да чакаме до 14 дни от изпращането на писмото до него.

 1. Какво следва да се предприеме ако не се получи отговор от третото лице?

-  В случай, че не се получи отговор от третото лице, следва да бъде предоставен частичен достъп до информацията, като предварително се заличат тези части от документи, които съдържат данните, засягаши третото лице. Премахват се само онези части от документи, съдържащи лични данни или данни, съставляващи определена търговска тайна.

 1. Какво следва ако се получи отказ от третото лице?

-   В този случаи също следва да се предостави частичен достъп до информация в обем и начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Заявлението може да получите в Центъра за информация и услуги на граждани или да изтеглите от интернет страницата на общината - http://www.lyubimets.org

Формите, под които може да Ви бъде предоставен достъп до обществена информация, са следните:

 1. преглед на информация – оригинал или копие;
 2. устна справка;
 3. копия на хартиен носител;
 4. копия на технически носител.

Достъп до желаната от Вас обществена информация може да се откаже:

 1. когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 2. когато е свързана с оперативна подготовка на актове на общинска администрация Любимец и няма самостоятелно значение;
 3. когато засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично съгласие за предоставяне;
 4. когато до същата информация Ви е бил разрешен достъп през предходните 6 /шест/ месеца.

Когато в общинска администрация Любимец не се съхранява исканата от Вас информация, ние ще препратим Вашето заявление до компетентен орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност, ще Ви уведомим за невъзможността да Ви бъде предоставена желаната информация.

Разходите по предоставянето на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация подлежат на обжалване пред компетентния Административен съд по реда на АПК.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Община Любимец е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри

Ние Ви гарантираме, че Вашите лични данни:

 •  се обработват законосъобразно и добросъвестно;
 • се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • са точни и при необходимост да се актуализират;
 • се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
 • се поддържат във вид, който позволява идентифициране за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

Вие имате право да отправите писмено заявление до нас, с което може да искате:

 1. Потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас /чл. 28, ал. 1 от ЗЗЛД/.
 2. Актуализиране или поправяне на Вашите лични данни /чл. 28а, т.1/.
 3. Да възразите срещу незоконосъобразността на обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, освен когато това се изключва от разпоредбите на специален закон /чл. 34а, т.1 от ЗЗЛД/.
 4. Да се забрани на общинска администрация Любимец да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване /чл.34а, т.2 от ЗЗЛД/;
 5. Да бъдете информирани, преди личните Ви данни да бъдат разкрити за първи път.

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска, когато:

 1. Съответното лице изрично е дало съгласието си.
 2. Източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация.
 3. Става въпрос за защита живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки за това.
 4. Това е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт, както и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон.
 5. Са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни.

Срокът за вземане на решението по искане на достъп до личните данни е 14 дни, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица – 30 дни.

 1. МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

С цел изследване на удовлетвореността на гражданите от административни услуги в община Любимец и получаване на по-надеждна и актуална двупосочна връзка между общинската администрация и гражданите на община Любимец, на вниманието на потребителите на административни услуги сме предоставили следните механизми за обратна връзка:

 • Специално изработени анкетни карти, за изразяване становище във връзка с качеството на административните услуги, които може да получите и попълните в Центъра за информация и услуги на граждани;
 • кутии за мнения, предложения, сигнали на гражданите, разположени в Центъра за информация и услуги на граждани;
 • на e-мail  на общината може да изпратите анкетна карта;

По този начин ще ни дадете възможност по-ефективно да следим Вашето мнение и адекватно да променяме своите политики и действия.

 • посочените от нас средства за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги;
 • в резултат на получената, анализираната и консултираната информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях;
 • ние се ангажираме да търсим Вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които може да дадете, като използвате вече споменатите различни канали за достъп;
 • ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на община Любимец;
 • ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма сигнал и/или жалба от Вас по повод лошо администриране;
 • поддържаме постоянен открит диалог с потребителите на административни услуги, с неправителствени организации на гражданите и бизнеса и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му.

Община Любимец е отворена към Вашите предложения и препоръки за подобряване качеството и усъвършенстване на предоставяните административни услуги. Вашето активно отношение и гражданска позиция ни задължават да предприемем необходимите действия за удовлетворяване на Вашите очаквания и нужди и подобряване на съвместното ни общуване.

Периодично отчитаме и огласяваме резултатите от:

 1. Нашата дейност в сферата на предоставянето на административни услуги и работата ни за подобряване и облекчаване на административното обслужване.
 2. Удовлетвореността на потребителите от административното обслужване и предоставяните административни услуги.
 3. Направените от Вас предложения, препоръки, оплаквания и предприетите от нас действия във връзка с тях.

Публикуването на резултатите се извършва на интернет страницата на община Любимец -  

Хартата е утвърдена от Секретаря на община Любимец на 30.04.2015г. 

Същата може да намерите на хартиен носител в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Настоящата Харта влиза в сила  от датата на утвърждаването й.