gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед №РД-09-682/10.12.2020 г. Кметът на община Любимец одобрява подробен устройствен план - план за изменение на улична регулация по плана на гр. Любимец.

Повече подробности по заповедта може да видите от прикачения файл.