gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

 ДО

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 "Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на агро-метеорологична мрежа за мониторинг на параметри на околната среда и доставка на оборудване за анализ на почвата по проект AGROLESS" ще се извърши на 02.10.2014 г. от 10:00 часа в зала "Любимец", пл. „Трети март”, гр. Любимец.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

  

С уважение,

 

инж. ТОДОР МИЛЕВ  

Директор дирекция УТ ОС МДТ СХД     и председател на Комисията