gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 ДО

Всички участници в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи по административни сгради на община Любимец”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И гОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че отварянето и обявяването на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни работи по административни сгради на община Любимец” ще се извърши на 18.09.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – гр.Любимец, пл. „Трети март”, гр. Любимец.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

 

 

С уважение,

 

инж. ТОДОР МИЛЕВ  

Директор дирекция УТ ОС МДТ СХД     и председател на Комисията