gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На свое заседание Общински съвет Любимец прие Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. на община Любимец. Тя е приета с Решение № 212 от Протокол № 23 от 29 юни 2010 година.

Програмата е разработена съвместно от Общинска администрация и Общиската служба за закрила на детето към Дирекция "Социално подпомагане" Свиленград, филиал Любимец

Общинска програма за закрила на детето за 2010 година на община Любимец