gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:
„Реконструкция на ВЛ 110 kV “Цимбала - Граничар“ от п/ст „ВЕЦ Ивайловград“ до стълб № 98А“, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 04.09.2023 г. до 18.09.2023 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.