gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е    
 
       Община Любимец на основание чл. 61 от АПК, във връзка с чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията(ЗУТ), обявява на:
       - Управителя на „БАЛКАНПЛАСТ” ЕООД от гр. Свиленград, ул. "Света гора" №66, като заинтересовано лице – собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXVII-за клуб и озеленяване в кв. 85 по плана на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково, че със Заповед №РД-09-35/16.01.2023г. на Кмета на Община Любимец се одобрява Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/. Планът заличава  улица с о.т. 321а-820 и образува нов Урегулиран поземлен имот XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ ХХХVII-за клуб и озеленяване в кв. 85, по плана на гр. Любимец, за изграждане на обект публична общинска собственост и определя конкретно предназначение на новообразувания имот – „за спортна площадка и детски кът”.
       Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред компетентен административен съд по реда на чл. 215 от ЗУТ.