gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
  Изх. №Л-4828#1/29.11.2022г.
 
       Община Любимец на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за Устройство на Територията /ЗУТ/ съобщава, че във връзка с Решение №347 на Общински Съвет /ОбС/ Любимец, прието с протокол №37 от 13.10.2022г. е изработен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за заличаване на улица с о.т. 321а-820 и образуване на нов Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XLV, съставен от УПИ XLII, УПИ XLIV и УПИ ХХХVII в кв. 85, по плана на гр. Любимец, за изграждане на обект публична общинска собственост и определя конкретно предназначение на новообразувания имот – „за спортна площадка и детски кът”.
       Проектът и съпътстващата го документация се намира в дирекция „УТ ОС МДТ СХД ЕУО”, отдел „Управление на територията”, площад „Трети март” №1, етаж 1, стая №9 /бивша сграда на АПК/ и може да се разгледа по всяко време на работния ден.
       На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска Администрация Любимец.