gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение от "МДТ БИОФАРМ" ЕООД за "Ремонт и модернизация на съществуваща ферма за млечни крави във ферма за угояване на 121 телета" в ПИ 46574.53.5, по КККР на землище с. Малко градище, община Любимец.

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 04.07.2022 г. до 18.07.2022 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.bg.