gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

   На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере, съставляващ поземлен имот с идентификатор 44570.14.586, в землището на гр. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.