gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл.62а, ал.3 от Закона за водите, уведомяваме заинтересованите лица, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 03544.229.58, в землището на с. Белица, общ. Любимец.

   Съобщение за публично обявяване.