gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    Уведомявамe Ви, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

-BG0000212 Сакар, на територията на община Свиленград, община Любимец, община Харманли и община Тополовград;

-BG0001034 Остър камък, на територията на община Любимец, община Харманли и община Хасково;

-BG0000217 Ждрелото на река Тунджа, на територията на община Свиленград и община Тополовград.

    Проектите на заповеди, както и допълнителната информация към тях (текст на обявление, граница на зоната в цифров вид, карта показваща местоположението на защитената зона спрямо имотните граници от КК/КВС на землищата попадащи в нейния обхват) са налични на:

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/obstestveni-obsujdaniya-na-proekti-na-2-broya-zapovedi-za-obyavyavane-na-zastiteni-zoni-po-reda-na-chl-12-ot-zbr/

(МОСВ, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания)

https://haskovo.riosv.com/main.php?module=news&object=news&action=view&nws_id=1346&nws_cat_id=2

(РИОСВ-Хасково, тема „Новини“)

    В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.