gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На основание чл.128, ал. 2 от ЗУТ, Община Любимец публикува на интернет страницата си изработен проект за Подробен Устройствен План - План за Застрояване /ПУП - ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ №181010, ЕКАТТЕ 44570, местност „Каратопрак” в землището на гр. Любимец, Община Любимец. 
Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и съпътстващата го документация в Общинска администрация Любимец, стая №9 /Отдел УТ към дирекция "УТ ОС МДТ СХД", Площад "Трети март", №1/ по всяко време на работния ден, или чрез прикачения файл.