gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

BG

ES

LOGO 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“

 

На 01.12.2017г. между Държавен фонд " Земеделие" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка  Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 ,подкрепена от ЕЗФРСР на стойност 1 883 836,08  лв. 

Заложените дейности за изпълнение включват: основен ремонт на сградите на детските заведения в с. Малко градище и с. Лозен, подмяна на дограма, външно саниране на сградите; изграждане на отоплителна инсталация със самостоятелен котел на биогориво – пелети; подмяна на оборудването – кътове за игра, спални помещения, приемни за децата и административна част.

С изпълнението на този проект община Любимец прави още една стъпка напред към осигуряване на по-добра образователна среда, повишаване на физическото здраве и на приятен и ползотворен престой на децата в градината. Освен да бъдат в нови, добре обзаведени и свежи детски занимални, те ще могат да се забавляват и навън в подходящи и добре оборудвани кътове за игра