gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На 30.05.2017г. Социален фонд "Закрила" и Община Любимец бе подписан договор за отпускане на финансова помощ  на стойност 26993,90 лв.

Домашният социален патронаж е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в Община Любимец. Тя е съобразена с потребностите на хората от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентрализация на социално обслужване.

Основната цел на проекта е да бъде повишено качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги.

Като подцели на проекта могат да бъдат определени:

  • - Подобряване на материалната база на ДСП;
  • - Отговаряне на нормативни изисквания, чрез модернизация на материалната база;
  • - Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП;
  • - Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

 Материалната база на ДСП към момента на кандидатстване и по-конкретно на кухненското оборудване и обзавеждане, е в недобро състояние. Използва се остаряла техника, която изисква повече време за изпълнение на работата, по-честа поддръжка и  повече потребление на електроенергия. Със закупуването на ново оборудване, ще бъде постигнато пестене на време за приготвяне на храната,  пестене на електроенергия, ще се подобрят условията на труд в кухнята на Домашен социален патронаж в град Любимец и ще се осигури достъп на по-голям брой стари хора до качествена социална услуга в обичайната домашна  среда.