gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На следващо заседание на Общински съвет Кметът на Община Любимец инж.Анастас Анастасов ще внесе за одобрение план – сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо за битови отпадъци, почистване на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2021г. 

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 66, ал.1 от АПК, проектът на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за всички населени места в Община Любимец за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.org на дата 10.11.2020г. и е обявен на информационното табло в сградата на Община Любимец на същата дата.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от АПК в законоустановения срок от 30 дни – от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 4 от АПК на всички заинтересовани лица е предоставена възможност да се запознаят с предложението, изразят становища и препоръки пред Общински съвет - Любимец.

 

Проект на Докладна записка за одобряване на план-сметката.