gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

                  Уважаеми съграждани,

 

   Предоставяме на Вашето внимание проект за НАРЕДБА за отглеждане на животни на територията на община Любимец. Публикуваме проекта за наредба, за да може всеки да направи своите коментари и препоръки. Надяваме се на активност от Ваша страна, за да направим града ни приветлив и чист. 

   Вашите комантари може да направите под статията в раздела ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на община Любимец,  на адрес oba@lyubimets.org, както и в деловодството на общината.

 

                                                                               

Пълният вариант на Проекта за Наредба може да изтеглите от тук.

 

 

 

 

ПРОЕКТ!!!!!!

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Р А З Д Е Л  І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наредбата  регламентира  реда , начина и условията за отглеждане на  селскостопански животни  и птици в  регулационните граници на гр. Любимец и населените места в общината от собственици и наематели на недвижими имоти, както и взаимоотношенията между общинска администрация, РВМС, неправителствени организации /НПО/  и собственици на животни.

Чл. 2 При отглеждане на домашни животни в количество по-голямо от необходимото  за задоволяване на собствени нужди / търговски цели/, важат изискванията на Наредба № 7 /25. 05. 1992г., за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда , в които си определят задължителните изисквания и норми за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата и територия  и редът за определяне на хигиенно-защитни зони.   

Чл. 3  Разпоредбите  на настоящата наредба  са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението, на които е на територията на община Любимец.

 

Р А З Д Е Л  ІІ

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ 

Чл. 4. (1) Във всички райони на територията на общината се забранява отглеждането на животни, птици, пчели и влечуги в мазета, веранди, тавани, покриви, тераси, гаражи и други сгради и помещения, които се използват не по предназначение.

(2) Във всички райони на града се забранява отглеждането на животни в междублокови пространства.(3) Във всички населени места и райони на територията на общината се разрешава отглеждането на:

  1. Декоративни риби.
  2. Домашни декоративни животни от клас птици и бозайници (кучета, котки, хамстери и др.), за които не се изисква специално разрешение на Регионалната инспекция по околната среда и водите.
  3. Всички останали животни, за които се изисква специално разрешение от Регионалната инспекция по околната среда и водите (охлюви, земноводни, влечуги и други диви животни), след получаване на съответното разрешително.

Чл. 5. (1) В централна част на град Любимец заключаваща се между ул. “Бяло море”, ул. “Петко Р. Славейков”, ул. “Църковна”, ул. “Васил Левски”, ул. “Отец Паисий”, ул. “София”, ул. “Цар Освободител”, ул. “Цар Симеон” и ул. “Желязко Терпешев”се разрешава отглеждането в собствени дворни места на следните селскостопански животни:

  1. Крави и впрегателен добитък (коне, магарета, мулета, катъри, волове) – не повече от 1 брой;
  2. Овце и кози – до 2 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст;
  3. Птици, отглеждани в собствени парцели на закрито – до 5 броя;
  4. Свине за угояване – 1 брой;

Чл. 6. (1) В останалите райони на град Любимец (изключващи централна градска част) се разрешава отглеждането в собствени дворни места на следните селскостопански животни:

1.     Впрегателен добитък (коне, магарета, мулета, катъри, волове) – не повече от 2 броя с приплодите им до 2 годишна възраст;

2.     Едри преживни животни – крави – до 2 броя с приплодите им до 2  годишна възраст; телета за угояване до 2 броя;

3.     Овце и кози – до 5 броя и приплодите от тях до 5 месечна възраст и шилета до 10 броя;

4.     Свине за угояване – до 2 броя;

5.     Птици, отглеждани в собствени парцели на открито – до 20 броя;

6.     Зайкини – майки – до 5 броя с приплодите им до 2 месечна възраст, зайци за угояване – до 20 броя;

7.     Пчелни семейства до – 5 броя, като отглеждането им става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в компетентната институция.

(2) Повече от допустимия брой животни, посочени в ал.1 може да се отглежда след нотариално заверено съгласие от съседите.

Чл. 7. В град Любимец се позволява отглеждането на животни, в рамките на горепосочения брой, при положение че използваните за тази цел сгради отговарят на градоустройствените, санитарно-хигиенните изисквания и отстояния, заложени в българското законодателство – Закон за устройство на територията, Наредба № 7 /25.05.1992г., за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването, и други нормативни актове в тази връзка.

Чл. 8. В останалите населени места на община Любимец се разрешава отглеждането на всички видове селскостопански животни, при условие че се спазват изискванията описани в чл. 7.

Чл. 9. На територията извън регулацията на населените места се разрешава отглеждането на всички видове животни с разрешението на съответните администрации и специализирани органи ( Районна ветеринарномедицинска служба, Регионална инспекция по околната среда и водите, Регионална инспекция по опазване и контрола на общественото здраве) и в съответствие с Наредба № 7 /25.05.1992г., за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на Министерството на здравеопазването.

 

Р А З Д Е Л ІІІ

РЕД, НАЧИН И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 10. Собствениците, които притежават временно или постоянно животни са длъжни да декларират /регистрират/ в общината/кметството вида и броя на притежаваните животни и настъпилите промени в числеността им, в срок до три  работни дни за новопостъпилите и напуснали обекта животни, до  седем дни  за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност/ДВ. бр. 87/01. 11. 2005г. , изм. ДВ. бр. 36/04. 04. 2008 г./. При декларирането на  собственика  се издава удостоверение  за собственост от общината/кметството по местоживеене.

Чл. 11. Животните да се отглеждат в специални за целта помещения, отговарящи на зоохигиенните, санитарно-хигиенни и ветеринарномедицински норми.

Чл.12. (1) Стопанските постройки със селскостопанско предназначение да се изграждат съгласно определените норми както следва :     

1. Три метра (3м) от дворищно-регулационна линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел , включени в канализацията.    

2. Шест метра (6 м) от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.    

3. При невъзможност за спазване на разстоянията по т.1 и т.2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния (те) съсед (и).    

4. Складирането на отпадъци от животновъдната дейност в собствени парцели, на не по-малко от 3 /три/ метра от жилищните сгради и имотните граници на определено за това място.    

5. На разстояние 50 метра от административни сгради , детски ясли и градини и болнични заведения.

Чл. 13. (1) Стопанските сгради трябва да се изграждат , разполагат и оборудват така , че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания, както и на условията съгласно нормативите регламентирани със Закона за устройство на територията ( ЗУТ ).

(2) Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения , пречистващи отпадните води.

(3) Ежедневно се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

(4) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията цитирани в чл.12.

(5) Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да се извозва извън границите на парцела от собственика на животните на определени за целта торища след превишаване на 0.5 куб.м

(6) Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само при кафезни условия или в птичарници и зайчарници.

(7) Собствениците са задължени ежемесечно да дезинфекцират помещенията.

Чл. 14.  Придвижване на селскостопански животни на територията на община Любимец става само по маршрути, определени от Общинска администрация и кметовете на селата.

Чл. 15 Кмета на съответното населено място определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопанските животни.

Чл. 16. (1) В районите на селищата да се изградят и поддържат от кметствата трупосъбирателни пунктове с преносими контейнери.

(2) Мястото за изграждане на самите пунктове да отговарят на ветеринарномедицинските и хигиенни изисквания.

Чл.17. (1) Забранява се пускането и преминаването на селскостопански животни през сметища и торища.

(2) Забранява се изхранването на животни с нестерилизирани продукти от животински произход, кланични отпадъци и отпадъци, събирани от сметищата.

Чл.18. Забранява се пашата на територията на паркове , градини , училища , културни и здравни заведения , междублоковите и  крайблоковите пространства и други места определени с разпореждане на съответните административни органи.

 

Р А З Д Е Л  ІV

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ – ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл. 19  Принципи на отглеждане на животни домашни любимци:

(1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.

(2) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:    

1.  Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди.    

2.  Да му осигурява необходимото пространство и движение.    

3.  Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си.    

4.  Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.

Чл. 20. (1) Регистрация на животни домашни любимци:    

1.  Собствениците на домашни кучета ги регистрират в РВМС или лицензиран ветеринарен лекар по реда на чл. 122 от ППЗВМД.    

2. При регистрация на кучета, които имат ветеринарномедицински паспорт със снимка на животното и отбелязани медицински мероприятия от ветеринарен лекар, номерът на получения идентификационен медальон се вписва в паспорта от длъжностното лице.    

3. Срокът за регистрация е 14 дни и започва да тече от момента, когато кучето навърши шестмесечна възраст, или от датата на придобиването, ако се придобива куче над 6 месеца.    

4.  В община Любимец и в кметствата по местоживеене по селата се създават регистри на домашни кучета.  В тях се отбелязват име, ЕГН и адрес на собственика, вид и порода на животното домашен любимец, както и неговите индивидуални идентификационни данни.    

5. Информацията в регистъра на община Любимец и кметствата по селата се попълва въз основа на подадените в РВМС и лицензираните ветеринарни лекари данни за регистрираните при тях кучета по служебен път и се актуализира на всяко тримесечие.    

6. Регистърът съдържа следните данни:        

1) Номер и дата на регистрация;        

2) Номер на обозначителния знак;        

3)Трите имена на собственика и постоянният му адрес;        

4) Адрес на който пребивава кучето;         

5) Име на кучето, порода, външни белези и цел на използването му;        

6) Имунизационен паспорт – номер и начин на трайно маркиране (Татуировка или микрочип), дата на издаване, издател;        

7) Дата на имунизация през съответната година, дали кучето е кастрирано и кога;        

8) Платена такса – номер на квитанция и дата;        

9) Декларация за запознаване на собственика със задълженията му по настоящата Наредба и размерите на налаганите глоби;

Чл. 21. (1) Годишната такса за регистрация на куче е в размер на 10 лв. и се заплаща в срок до 31 март на настоящата година или заедно с документите за регистрация на новопридобито такова (закупено, родено, осиновено и др.) след тази дата.

(2) При придобиване на куче със заплатена такса за същата година, същата не се заплаща наново.

Чл. 22. (1) Освобождават се от такса собствениците на:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. ловни кучета.

Чл. 23. Всеки собственик на домашен любимец - куче е длъжен:

(1.) Да го отглежда по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица.

(2.)  Да осигури поведение на домашния любимец, безопасно за живота и здравето на гражданите.

(3.)  Да отглежда домашния любимец при условия и по начин, които не формират агресивно поведение;

(4.) Да не го оставя свободно двиещо се в дворовете, с цел недопускането му до необезопасени сгради и входни врати, на по-малко от 2м., както и да постави табела с надпис “ЗЛО КУЧЕ” – за обучени кучета-пазачи, както и за такива проявяващи агресивно поведение;

(5). Да разхожда кучето си на публични места с нашийник и повод, а кучета от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул и стафорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав - и с намордник.

(6). Да почисти мястото след дефекация на кучето.

(7). Да съобщава на държавните ветеринарномедицински органи и служители за животни, показващи съмнитителни признаци на бяс.

(8).  Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни, освен в условията на неизбежна самоотбрана.

 

Р А З Д  Е Л V

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със заповед на кмета на община Любимец длъжностни лица, които съставят предписания със задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите. 

Чл. 25. (1) За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налага глоба от 100 лв. до 250 лв., а при установено повторно нарушение – глоба от 250 лв. до 500 лв

(2) Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

 

Р А З Д Е Л VІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема с Решение №................. от заседание на Общински съвет – Любимец, протокол № ................ от .......... 20... г., 

§ 2. Настоящата Наредба се приема на основание  чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и влиза в сила от момента на приемането й от Об С – Любимец.