gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 161/17.11.2023 г.

 

ДО:

„РАСТИК ЧАРМ“ ЕООД

За връчване на АУВД по ЗМДТ № 1190-1/03.11.2022 г.  

            Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Любимец на адрес: пл. „Трети март“, Център за информация и услуги на граждани, при Христина Атанасова – главен специалист „Местни данъци и такси“, за връчване на Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1190-1/03.11.2022 г.

В случай че не се явите в указания срок, съответният документ /Акт за установяване на вземане по декларации по ЗМДТ № 1190-1 от 03.11.2022 г./ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК.

  

Настоящото съобщение е в сила за периода от 17.11.2023 г. – 01.12.2023 г.

Публикувано: петък, 17.11.2023 г.

Валидно: петък, 01.12.2023 г.

Изготвил: Христина Атанасова –Главен специалист „МДТ“