gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Правно основание – чл.129, ал.1 от ДОПК. Допустим заявител – инициативата за поставяне начало на производство по прихващане/връщане принадлежи на всяко едно от изброените в чл. 14 ДОПК задължени лица на територията на Община Любимец. Начин на заявяване – лично  в гр.Любимец, отдел „Местни данъци и такси” или от упълномощено лице.

Срок за изпълнение – 30 дни.

 Искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и глоби