gerb 90

Електронни услуги

logo eservices


Todor Milev injener

инж. Тодор Георгиев Милев

Заместник - кмет

"Управление на територията, общинска собственост, екология и управление на отпадъците, ОГФ, спорт, младежки дейности, туризъм и др. "

ул. "Републиканска" №2

стая № 11, тел. 03751/ 71 98; 89 11

е-mail: t.milev@lyubimets.bg

Устройствен правилник на Общинска администрация Любимец

Чл.13. (1). Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.

 (2) Зам.кметовете, в зависимост от конкретните им задължения, детайлно разписани в длъжностната им характеристика по съответни направления:

 • Ръководи, организира, координира и контролира работата на ресорните му звена в Дирекциите на Обща и Специализирана администрация;

 • Насочва и оказва помощ на съответните ръководни и експертни длъжности в ОбА;

 • Анализира проблемите и разработва предложения в дейностите, за които отговаря, и внася предложения пред Кмета на общината;

 • Организира изпълнението на краткосрочни и дългосрочни програми за развитието на общината;

 • Организира дейността по управлението, придобиването и разпореждането с общинска собственост и контролира нейното стопанисване;

 • Организира разработването на инвестиционната политика на общината;

 • Ръководи и контролира разработването на програми за водоснабдяване и канализация, благоустрояване и развитие на комуналните дейности на общината;

 • Организира изготвянето, приемането и реализирането на плана за капитално строителство, на обекти с общинско значение;

 • Подпомага и контролира специализираните звена по благоустрояване и хигиенизиране на общината и контролира екологичната политика в общината;

 • Участва в заседанията на Общинския експертен съвет по устройство на територията;

 • Внася за обсъждане в общинския съвет въпроси, свързани с поверените му ресорни дейности;

 • Ръководи работата на следните комисии:

  -           Общинска комисия по епизоотична обстановка;

  -           Общинска комисия по безопасност на движението;

  -           Комисия по чл.94 от Закона за изпълнение на наказанията;

  -           Ръководи и други комисии по компетентност.

 • Организира и координира разработката на програми по образователната, здравната и социалната политика на общината; Организира и прави предложения за развитие на мрежата от училища, детски заведения и други звена в сферата на образованието.

 • Насочва и координира доболничното и болнично обслужване на населението в общината, здравната профилактика и медико - социалните грижи;

 • Координира и контролира общинската социална политика. Ръководи общинския съвет за обществен контрол на системата за социално подпомагане;

 • Организира и направлява дейностите, свързани с младежта и спорта;

 • Организира поддържането на базата данни за проектите, реализирани от общината, с финансовата подкрепа на програмите от структурните фондове на ЕС и други национални и международни донорски програми;

 • Установява нови контакти с общини от страни-членки на ЕС и международни организации, за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране;

 • Организира, координира ръководи дейностите на общината, свързани с процеса на подготовка, кандидатстване по проекти, финансирани от фондове на ЕС и други международни и национални донорски програми;

 • Подпомага подготовката и участва в провеждането на преговорите с международните донори за финансиране реализацията на общински проекти;

 • Изпълнява задълженията си, съгласно утвърдените от Кмета на общината вътрешни правила и процедури за изпълнение на работата.

 • Изпълнява и други законосъобразни нареждания Кмета на общината.