gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Релефът и полезните изкопаеми в общината е твърде разнообразен. Северната и централната част е заета от  Горнотракийската низина, характерни с обширните приречни ниски земи и високи подпочвени води, които благоприятстват интензивното използване на селскостопанските площи. Равнинният характер на релефа и плодородните почви влияят положително за развитието на всички отрасли и подотрасли на селското стопанство, изграждането на напоителни системи и транспортни артерии.

На юг територия от общината е заета от ниските  разклонения на  Сакар планина. Тези планински области са покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. Изградени от неустойчиви седиментни и вулканични скали, те се характеризират с интензивно протичащи ерозионни процеси. Полезните изкопаеми са представени от нерудни изкопаеми.